Žalm 5

Neděle, 8 Leden, 2017

Žalm 5: Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Davidův.
Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Slavnostní bohoslužba s ustavením sboru

V neděli 1. 1. 2017 se ve sborovém domě v Sušici od 15:00 bude konat vyjímečné shromáždění. Protože se jedná o den, ke kterému je ustaven samostatný sbor Církve bratrské v Sušici, sejdeme se ke slavnostní bohoslužbě, jejíž součástí bude i volba a (pokud volba dopadne podle očekávání) instalace Jana Spěváčka jako kazatele sušického sboru. Pravidelná nedělní bohoslužba od 9:00 se 1. 1. nekoná.

Po shromáždění bude následovat malé občerstvení.

Srdečně zveme všechny členy i přátele nového sušického sboru CB.

Společná bohoslužba a členské shromáždění v Klatovech

V neděli 11. 12. 2016 se v Sušici nebude konat bohoslužba, protože se sejdeme na poslední společné bohuslužbě s klatovskou částí sboru v modlitebně v Klatovech. Po bohoslužbě bude následovat krátké členské shromáždění, které bude zejména schvalovat rozdělení majetku sboru mezi Klatovy a nově vznikající sbor v Sušici.

Stránky