Jste zde

František Falešník

Daniel

Neděle, 18 Březen, 2018

Daniel 1: Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a část nádob Božího domu.

Stránky