Jste zde

O slibování, přísaze a smlouvách

Neděle, 19 Únor, 2017

Galatským 5, 22-23: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

2. Timoteovi 2, 13: Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Římanům 1, 31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.

Jakubův 5, 12: Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.

Kazatel 5, 1- 4: Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Po mnohé lopotě přichází sen; hlupák se ozývá mnoha slovy. Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splň jej bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.